Gıda kavramını beslenme gereksinmesinden yola çıkarak tanımlamaktadır. Buna göre, bir toplumu oluşturan bireylerin yaşamlarını sürdürmek, büyümek ve fizyolojik ve zihinsel gelişimlerini sağlamak için beslenmeye ihtiyaçları vardır. Bu beslenme ihtiyacı besin elementleri aracılığıyla giderilir. Besin elementlerini içeren işlenmiş ve doğal haldeki hayvansal, bitkisel ve sentetik kökenli yenilebilir ve içilebilir maddeler ise gıda olarak adlandırılmaktadır. Buradaki gıda tanımı hem gıda maddelerini hem de içecekleri içermektedir.

Beslenme ihtiyacının giderilmesini sağlayan bu gıda maddelerini içeren işletmelerin kümelendiği imalat sanayi alt sektörü ise, gıda ve içecek sanayi olarak adlandırılmaktadır. Gıda sektörünü tarım sektöründen sağladığı bitkisel ve hayvansal hammaddeyi birden çok üretim süreci sonucu ve belirli süreler için saklanabilir ve tüketime hazır ürünlere dönüştüren sanayi kolu olarak tanımlamaktadır. Birleşmiş Milletler’in Bütün Ekonomik Aktivitelerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırmasına göre gıda ve içecek sanayi aşağıdaki gibi gruplandırılmaktadır.

 • Sıvı ve katı yağlar, sebze, meyve, balık ve et üretimi, işlenmesi ve saklanması
 • Mezbahacılık; etin işlenmesi ve saklanması
 • Balık ve balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması
 • Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
 • Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağ imalatı
 • Süt ürünleri imalatı
 • Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta, nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı
 • Öğütülmüş tahıl ürünleri imalatı - Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı - Hazır hayvan yemleri imalatı - Diğer gıda maddeleri imalatı
 • Fırın ürünleri imalatı
 • Şeker imalatı
 • Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
 • Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
 • Başka yerde sınıflandırılmamış gıda maddelerin imalatı
 • İçecek imalatı
 • Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve karıştırılması; mayalı maddelerden etil alkol üretimi - Şarap imalatı
 • Bira ve malt imalatı
 • Alkolsüz içecek imalatı, maden ve memba suları üretimi

Bu sınıflandırmada dikkati çeken ilk husus sektörün dört alt ana sektör biçiminde sınıflandırılmış olmasıdır. İkinci husus içecek sanayinin dört alt sektörden oluşan bir alt sektör olarak gruplandırılmış olmasıdır. Üçüncü husus sektörün hazır hayvan yemleri üretimini de içermesidir. Bu alt sektör özellikle kentlerde evlerde hayvan beslenmesinin yaygınlaşması ile giderek gelişme göstermektedir. Bir başka önemli konu ise sektörün yalnızca üretim süreçlerini değil, ama aynı zamanda gıda ürünlerinin çoğu kez dayanıklı ürünler olmaması nedeniyle, üretilen ürünlerin saklanmasına ilişkin süreçleri de içermesidir.

Daha öncede belirtildiği gibi bu sanayi dalı, üretim süreci için ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizat, çeşitli madenler ve enerji gibi birçok girdiyi sanayi sektörünün diğer alt sektörlerinden temin etmektedir. Ancak, gıda ve içecek sanayi temel üretim girdilerinin büyük bir kısmını tarım sektöründen elde etmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında tarımsal gelişme bir yandan sanayi gelişmeye katkıda bulunurken, diğer yandan sanayi gelişmenin limitini belirlemektedir. Belirttiği gibi, sanayileşme çabası, katma değeri yüksek ürünler üretilmesini gerektirmektedir. Gıda sanayi büyük çoğunluğu tarımsal girdilerden oluşan ve üretim süreçleri yüksek katma değer ortaya çıkarmayan girdileri yüksek katma değerli işlenmiş ürünlere dönüştürmektedir. Diğer yandan vurgulandığı gibi gıda üretimi büyük ölçüde tarımsal üretimdeki değişmeye bağlıdır. Tarımsal üretim Avrupa Birliği (AB) piyasalarında rekabet edebilmek için daha verimli olmak zorundadır. Bu ise, tarımsal üretimin daha sermaye yoğun olması ve daha ticari amaçlı bir üretim yapısına dönüşmesini gerektirmektedir. Tarımsal üretimdeki bu dönüşüm gıda ve içecek sanayinde de benzeri bir dönüşümü ortaya çıkaracaktır. Bu dönüşümün sonucu artan tarımsal üretim ve gıda ve içecek üretimi insanları beslenme maddelerine erişimini kolaylaştıracaktır. Artan ve daha nitelikli hale gelen üretim ise, ülkenin tarımsal mal ve hizmetler ile gıda ve içecek sanayi ürünleri ile ilgili dış ticaretinin hacmini ve bileşimini değiştirecektir.